Link Search Menu Expand Document

(10) 7, Oddi


This verse can be heard in this youtube video:


common spelling common pronunciation
Tani oba lowo mi tah-nee oh-bah loh-woh mee
ada lowo mi ah-dah loh-woh mee
ada lorisha ah-dah loh-ree-sha
   
mama yokoda mah-mai yoh-koh-dah
mama yokoda mah-mai yoh-koh-dah
walami mama yokoda wah-lah-me mah-mai yoh-koh-dah
walami wah-lah-me

Maintained by Stephanie Frantz