Link Search Menu Expand Document

Aina Bukan Ka

CALL:

common spelling common pronunciation
Ure ure kore Iroko Iroko Irokeke oo-ray oo-ray koh-ray ee-roh-koh ee-roh-koh ee-roh-kay-kay
Araba ina okoni ampanya ah-rah-bah ee-nah oh-koh-nee ahm-pah~nya
Ampanya misisi ahm-pah~nya mee-see-see
Olu kosa alamalade oh-loo koh-sah ah-lah-mah-lah-day

RESPONSE:

common spelling common pronunciation
Aina bukan ka ai-eena boo-khan kah

CALL:

common spelling common pronunciation
Ka mawo kah mah-woh

RESPONSE:

common spelling common pronunciation
Aina bukan ka ai-eena boo-khan kah

Maintained by Stephanie Frantz